24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
 5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej przewodnik.powiat-chrzanowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ziemia Chrzanowska na rowerze i pieszo - przewodnik turystyczny


Data publikacji strony internetowej: 2015-03-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-03-10


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których fragmenty treści w języku innym niż pozostała treść strony nie są objęte znacznikiem z odpowiednim atrybutem lang.
 • Informacje na stronie są zamieszczane w języku polskim, w przypadku zamieszczania materiałów obcojęzycznych będzie podawany skrót danego języka obcego (w szczególności dot. plików do pobrania)
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Brak mapy serwisu.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone treści.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.09.2020 r..
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Bytomska
adres poczty elektronicznej: m.bytomska@powiat-chrzanowski.pl
numer telefonu: 32 625 79 56

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek główny Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne przy ul. Partyzantów 2 oraz drugie z boku budynku od strony ul. Oświęcimskiej, przy którym znajduje się platforma (podnośnik) umożliwiająca przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej do poziomu parteru. Podnośnik jest przystosowany do samodzielnej obsługi. W razie potrzeby można poprosić o pomoc pracownika Starostwa dzwoniąc na podany przy platformie nr telefonu. Przy budynku w pobliżu platformy wydzielone są (odpowiednio oznakowane) 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku jest winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich kondygnacji. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji budynku.

2. Budynek Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Zielonej 20, 32-500 Chrzanów - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Zielonej, przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są pomieszczenia parteru wraz z przystosowaną dla nich toaletą. Przy budynku wydzielone jest (odpowiednio oznakowane) jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

3. Budynek Starostwa przy ul. Grzybowskiego 7a, 32-500 Chrzanów.

Do budynku prowadzą dwa wejścia – od frontu i z tyłu budynku. Przy tylnym wejściu znajduje się platforma (podnośnik) umożliwiająca przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej do poziomu parteru. Podnośnik jest przystosowany do samodzielnej obsługi, po wcześniejszym włączeniu zasilania przez pracownika Starostwa, którego należy powiadomić dzwonkiem znajdującym się przy podnośniku. Przy platformie wydzielone jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych są dostępne tylko pomieszczenia parteru. Toaleta na parterze nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Od strony frontowej budynku umieszczony jest znak kierujący osoby niepełnosprawne do tylnego wejścia.